Girişimcilik Koçluğu

"HAYAL KUR,
        HEDEF BELİRLE
                PLAN YAP
                        HAREKETE GEÇ,
                              HER ADIMINI TAKİP VE
                                       
GİDİŞATI KONTROL ET"

 

GİRİŞİMCİLİK KOÇLUĞU NE  KAZANDIRIR?         -  İnovatif fikirleri hayata geçirmek için;

kendine güvenini artıran, onu cesaretlendiren, yeni girişimlerin
le güçlü yönlerini kullanarak
maksimum performansı hedefleyen koçluk hizmetidir.


 "Girişimci, dünyayı değiştirme hayalleri kuran ve bu hayalini hayata geçirmek için çalışan kişidir."


 

1.      GİRİŞİMCİ KİMDİR?

       Girişimci, toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi ve sunulması gibi çok önemli bir toplumsal sorumluluğu üstlenmektedir. Girişimcilerin geliştirdiği iş fikirleri paralelinde bir araya getirilen kaynaklar ortaya işletmeleri, işletmeler ise ihtiyaç duyduğumuz malları ve hizmetleri üretirler. Bu ürünlerin niteliği ve ihtiyaçlarımızı karşılama düzeyi girişimcinin niteliğine bağlı olarak değişecektir. Girişimcinin, toplumun ihtiyaçlarını tespit etme ve bunları karşılama yeteneği yükseldiğinde pazara sunulan ürün ve hizmetlerin nitelik ve niceliği de artacaktır. Biraz daha geniş bir pencereden bakıldığında, girişimcilik faaliyetlerinin toplamının, toplumun sahip olduğu refah seviyesine eşit olduğu söylenebilir. Asıl sorumluluğun toplum için değer yaratmak olduğu girişimcilik faaliyetleri sonucunda elde edilen değer, aslında toplumun tamamının paylaştığı gelirleri oluşturmaktadır. Girişimcilik faaliyetlerinin niteliği artıkça, bu faaliyetlerin sonucu olarak elde edilen değer de artacak, bu da toplumun refahını yükseltecektir. Bu nedenle, toplumun ortalama % 5’lik bir nüfusunu oluşturan girişimcilerin niteliğinin artırılması yoluyla, çalışanların daha iyi gelir ettiği, iyi bir çalışma ortamına sahip, değer yaratan ve yarattığı bu değeri paydaşları ile paylaşan nitelikli işletmelerin sayısı da artacaktır.

2. BAŞARILI GİRİŞİMCİLERİN NİTELİK VE BECERİLERİ

2.      Öz Yeterlilik; Girişimcilik başarısı, doğuştan gelen karakter özellikleri ile açıklanmaz. Yeterli çabayı ve öğrenme azmini gösteren herkes girişimci olabilir.

3.      Yenilikcilik; Başlangıçta da belirtildiği üzere yenilik yapma, girişimciyi diğer meslek gruplarından ayıran ve girişimcinin bir işletmedeki temel sorumluluk alanını gösteren bir özelliktir. Burada sözü edilen yenilik elbette sadece ürünleri değil, hizmetleri, yeni pazarlar yaratmayı, yeni dağıtım kanallarına girmeyi, süreçleri farklılaştırmayı da kapsamaktadır.

4.      Risk Alma; Girişimci elbette bir takım riskler alarak bir girişimi meydana getirir ve bu çalıştırma sorumluluğunu üzerine alır. Risk alma karar verme ile ilgili bir konudur ve karar verme durumunda olan herkes bu karar ile birlikte gelen riskleri de alacaktır. Karar verme yeteneği gelişmemiş, diğer bir ifade ile gerekli riskleri üstlenemeyen bir kişi iyi bir girişimci, iyi bir yönetici, iyi bir çalışan veya yatırımcı da olamayacaktır.

5.      Liderlik; Girişimcilikte liderlik özel bir öneme sahiptir. Bir girişimcide veya yöneticide bulunması gereken liderlik özelliğinin varlığı, verimli ve uyumlu çalışan bir işletme organizasyonunu da beraberinde getirmektedir.

Yöneticilik ile liderlik arasındaki farklılıklar:

·         • Yöneticilik bir meslek uygulaması, liderlik insanları etkileme ve harekete geçirme faaliyetleridir.

·         • Yöneticilik bir organizasyon yapısı içinde gerçekleşir, liderlik için bir organizasyonel yapı olmak zorunlu değildir.

·         • Yöneticilik, tanımlı hedeflere ulaştıracak işlerin en etkin şekilde yapılması ile ilgilidir, liderlik ise hedeflerin ve yapılacak işlerin belirlenmesi ile ilgilidir.

·         • Yönetici, sahip olduğu makama verilen yetkileri kullanarak iş yaptırır, liderler ise insanları kişisel özellikleri, davranışları ve insanlara verdiği vizyon, güven ve ilhamla harekete geçirir.

·         • Yöneticinin bir görev tanımı vardır, liderin ise bir görev tanımı yoktur.

·         • Yöneticilik, verilen hedefe ulaşma, liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme ile ilgilidir.

·         • Yönetici işleri doğru yapan, lider ise doğru işleri yapan kişidir.

Etkili liderin genel özellikleri:

• Dürüst ve güvenilir,

• Tutarlı,

• Azimli ve sabırlı,

• Kararlı,

• Kendine güvenen,

• Anlayışlı,

• İşbirliğine önem veren,

• Vizyon sahibi,

• İletişim yeteneği yüksek,

• Sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen.

3. KOBİ’lerin Dezavantajları; Girişimciden kaynaklanan dezavantajlar sektörde yeni olmadan kaynaklanan bilgi ve tecrübe eksikliği, yönetim konusundaki yetersizlikler şeklinde sıralanabilir. Bu dezavantajların yanında KOBİ’lerin büyüklükten kaynaklanan birçok sakıncası da bulunmaktadır.

Bu sakıncaların en önemlileri şunlardır;

• Bilgili ve tecrübeli personel eksikliği,

•Düşük miktarlı tedarik nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksek olması,

• Büyük işletmelerin fiyat rekabetine dayanıksızlık,

• Satış dalgalanmalarının yüksek olması,

• Karar almada tek yöneticiye bağımlı olmak.

Girişimcilik ile ilgili öz yeterlilik genellikle yenilik, risk alma, pazarlama, yönetim ve finansal kontrol alanlarının birleşiminden oluşmaktadır.

4.2. Girişimciyi diğer meslek gruplarından ayıran özellikler; Sözü edilen yenilik elbette sadece ürünleri değil, hizmetleri, yeni pazarlar yaratmayı, yeni dağıtım kanallarına girmeyi, süreçleri farklılaştırmayı da kapsamaktadır.

4.3. Risk Alma Risk alma, girişimcilerin başarılı olmak için hangi riskleri alacaklarını, bunları nasıl ölçeceklerini ve yöneteceklerini öğrenmeleri gerekir. 4.4. Liderlik, Girişimcilikte liderlik özel bir öneme sahiptir. Bir girişimcide veya yöneticide bulunması gereken liderlik özelliğinin varlığı, verimli ve uyumlu çalışan bir işletme organizasyonunu da beraberinde getirmektedir. Liderlik ve yöneticilik, çoğu zaman birbiriyle aynı anlamda kullanılmaktadır. Gerçekten de her iki kavram da işletme içinde insanların sevk ve idaresine yönelik süreçleri ifade etmektedir. Ancak liderlik ve yöneticilik eş anlamlı kavramlar değildir. Yöneticilik çoğu zaman bir yönetsel makamı (genel müdür, müdür, şef vs.) ifade ederken, liderlik makamdan kaynaklanmayan, kişisel özellikler bütününü ifade etmektedir. Elbette, işletmede hangi kademede olursa olsun, iyi bir yönetici aynı zamanda liderlik özelliklerine de sahip olmalıdır.

 

5. İnsanların girişimcilik motivasyonları;

a-Güvenliğe yönelik motivasyonlar

b-Maddi (Dışsal) motivasyonlar

c-Bireysel (İçsel) motivasyonlar

d-Bağımsızlığa yönelik motivasyonlar

 

Girişimcilikte karşılaşılan zorluklar;

1. Uzun çalışma saatleri

2. Düzensiz Gelir

3. Stresli Bir Yaşam

6. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARISIZLIK FAKTÖRLERİ

Son sekiz yıllık toplam rakamlar dikkate alındığında Türkiye’de toplam 899.733 adet işletme kurulmuş, buna karşılık 632.616 işletme kapanmıştır. Yani, her yıl açılan işletme toplamının % 70’i kapanmaktadır.  Veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin aylık yayınlanan Kurulan/Kapanan Şirket İstatistiklerinden derlenmiştir. Kapanış istatistiklerine tasfiye edilen şirketler ile re’sen kapatılan gerçek kişi işletmeleri de dahil edilmiştir.

Girişimlerin başarısızlık nedenleri;

1. Kuruluş Öncesi Yeterli Araştırmanın Yapılmaması

2. Ölçüsüz Büyüme

3. Nakit Yetersizliği

Gerçek kişi işletmelerinde ise aynı dönemde 439.014 işletme açılmış, 374.612 işletme resen veya kurucusu tarafından kapatılmıştır. Finansal yetersizlik en önemli başarısızlık konularından biridir.

4. Girişimci ve Ekip ile İlgili Nedenler

5. Çevresel Nedenler

7. GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ

a- Fırsatların Tespiti

b- İş Modeli ve İş Planı Geliştirme

c- Kaynakların Bulunması

d- Büyüme ve Çıkış

 

a. Fırsatların Tespiti

Girişimcilikte değer her zaman iki konu üzerine kurgulanmak zorundadır: Fırsat ve sorunlar. Başarılı bir girişimci için henüz karşılanmayan veya yeterince nitelikli karşılanmamış istek ve ihtiyaçlar kadar insanların yaşadığı sorunlar da önemli fırsatları içinde barındırır.

Bu kaynaklar şunlardır;

• Ekonomik faktörlerdeki değişimler

• Teknolojik değişimler

• Demografik eğilimlerdeki değişimler

• Yasal çevredeki değişimler

 

• Ürün ve hizmetin fiyatını veya gelir modelini değiştirmek

• Ürün veya hizmetin dağıtım kanalını değiştirmek

• Ürün veya hizmetin iletişim biçimini değiştirmek

• Ürün veya hizmet içeriğini değiştirmek

• Ürün veya hizmetin hedef kitlesini değiştirmek

• Üretim sürecini değiştirmek

b. İş Modeli ve İş Planı Geliştirme

c. Kaynakların Bulunması ve Kuruluş İş planının netleşmesinden sonraki adımda girişimcinin gerekli kaynakları bir araya getirerek faaliyetlerine başlaması gereklidir.

Girişimci kuruluş aşamasında şu kaynaklardan gerekli sermayeyi bulabilecektir:

• Öz sermaye

• Arkadaşlar ve aile

• Melek yatırımcılar

• Banka kredileri

• Kamu fonları

 

d. Büyüme ve Çıkış İşletmeler, batmak veya kapanmak için kurulmazlar. O nedenle girişimcinin kuruluş aşaması gibi, yüksek miktarda nakit çıkışı gerektiren aşamayı bir an önce atlatıp kendi kendini finanse edebilen, gerekli olan nakdi satış gelirlerinden elde edebilen bir aşamaya geçmesi gereklidir. Ancak maalesef kurulan işletmelerin sadece % 40’ı ilk iki yıl içinde faaliyetlerine devam edebilmekte, kalan % 60’ı faaliyetlerine son vermektedir (Bessant ve Tidd 2011).

8. GİRİŞİMCİLİK EFSANELERİ

Efsane 1: Girişimcilik sürecinde en önemli konu iş fikridir

Efsane 2: İş fikri çok karmaşık ise başarı garantidir

Efsane 3: Ürün kimsede yoksa başarı garantidir

Efsane 4: İşletme özkaynakla kurulacaksa iş planı hazırlamak gereksiz

Efsane 5: İş fikrini kimseyle paylaşma

Efsane 6: Başarısız girişimciye güvenilmez

Efsane 7: Girişimciler risk almayı sever

Efsane 8: Girişimcilik parası olanların işidir 
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Sitemizin güvenliği, Let's Encrypt Authority X3 ile sağlanmaktadır. TAKİP İŞ KOÇLUĞU- Taze Kalalım İş Platformu resmi web sitesidir.