Finans ve Mali Analiz Koçluğu

"PARA; SEVİMLİ VE KORKAKTIR,

         GÜVEN VE İSTİKRAR İSTER."

                 
"GÜVEN; İSTİSMAR EDİLEBİLİR, 

                            KONTROLA MANİ DEĞİLDİR, 

                                      KONTROL DAİMA CAYDIRICIDIR."MALİ ANALİZ VE DESTEK KOÇLUĞU İLE NELER KAZANIRSINIZ?


- İşletmelerin en önemli birimleri muhasebe bölümüdür. Parayı kontrol bu bölümde yapıldığı için İşletme sahiplerinin kaliteli ve güvenilir muhasebeci bulmaları elzemdir.
- Ancak, her ne olursa olsun, kontrol olmazsa olmazdır. Özellikle Muhasebe biriminde çok daha önemlidir. Hataların ve suistimallerin ortadan kaldırılması ancak, muhasebe biriminin işlemlerinin düzenli kontolleriyle mümkün olur.


TAKİP İŞ KOÇLUĞU Mali Analiz ve Kontrol Koçluğu Profesyonel bir şekilde bu işi yapmaktadır.Finans Kavramı ve 
Finansal Yönetim


       
Finans: Kişi ve kurumların yararlanabileceği para, fon ya da sermayeye denir.

         Finansman: Genellikle finans ile aynı anlamda kullanılmakla birlikte para veya sermayenin sağlanmasını ifade eder.

         Bir işletmede finans işlevi işletmelerin amaçlarına ulaşması için gerekli fonların sağlanmasını, planlanmasını ve daha etkin bir şekilde kullanılması faaliyetlerini yerine getirir.

 

     Fon, nakit + nakit benzeri değerleri ifade eder.

        Küçük işletmelerde finans ve muhasebe işlemleri genelde tek bir bölümde toplanmaktadır.

 

         Büyük işletmelerde finans bölümü, fon akışlarını yönetmek ve denetlemek, kredi kurumları ile ilişkilerini sürdürmek gibi görevleri vardır.

      Finans yöneticisi işletme için en uygun fon kaynaklarını bulmak ve en verimli ve akılcı bir şekilde kullanmakla sorumlu olan kişidir. (En az likidite ile en yüksek kârlılık)

     

     Finans yöneticisinin 3 işlevi vardır:

     Finansal Planlama ve Denetim

     Fon Sağlama

     Yatırım

LİKİT VARLIKLAR

      Bir işletmenin büyük bir değer kaybına uğramaksızın kısa süre içinde nakitedönüştürebileceği varlıkların tümüdür. İşletmenin veya kişinin sahip olduğu en likit varlık paradır.

 

          Devlet tahvilleri de istenildiği anda paraya çevirebilir. İşletmenin sahip olduğu fabrika, makina vb. malların likiditesi düşüktür.

 

Finansal Planlama ve Denetim

      Finansal Plan; belirli bir döneme ilişkin olarak işletmenin ihtiyaç duyacağı fonları, fonların giriş ve çıkışlarının zamanlamasını, fonların en uygun kaynaklarını ve kullanımlarını gösterir..

 

FON SAĞLAMA


    Fon sağlamada, kârlılık ve risk arasında bir denge sağlanmalıdır. Çünkü, borçlanarak fon sağlama hem risklidir hem de hissedarlara veya sahiplere yatırımlarından gelir elde etme olanağı yaratabilir.


YATIRIM


       Yatırım, gelecekte ekonomik yararlar sağlamak için bugünden fonların tahsis edilmesidir.

    İşletmelerde mevcut fonlar en uygun şekilde kullanılmalı ve atıl (kullanılmayan) fon bulundurulmamalıdır.

    Yatırım kararı verilirken de karlılık ve risk dengesi sağlanmalıdır.

FON GEREKSİNİMİ

     Uzun dönemli projeler ve sermaye yatırımları uzun dönemli kaynaklar ile kısa dönemli harcamalar kısa dönemli fon kaynakları ile finanse edilmelidir.

 

                                                        FON KAYNAKLARI

 • - Satışlar  
 • - Varlık Satışları
 • - Dağıtılmamış kârlar 
 • - Ticari krediler
 • - Banka kredileri  
 • - Tahviller
 • - Hisse senetleri  
 • - Factoring
 • - Leasing 
 • - Finansman bonoları

FON KULLANIMI

 •       Kira ödemeleri
 •       Fabrika donanımları
 •       Malzemeler
 •       Reklam ve tutundurma
 •       Pazarlama giderleri
 •       Maaş ve ücretler
 •       Kamu hizmetleri
 •       Faiz ve kâr payları
 •       Vergiler

 

      KISA SÜRELİ FON KAYNAKLARI

               İşletmelerin bir yıl içinde geri ödemeleri gereken   kaynaklardır. Kısa süreli fon kaynakları genellikle dönen     varlıkların finansmanında kullanılır.

 •       Ticari krediler
 •       Banka kredileri
 •       Finansman bonosu
 •       Factoring
 •       Ticari krediler
 •       Alım-satımdaki  “açık hesap” uygulaması
 •       Senet karşılığı alım yapılması
 •       Banka kredileri
 •       Nitelikleri bakımından banka kredileri
 •       Nakdi krediler
 •       Iskonto  
 •       Avans
 •       Borçlu cari hesap
 •       Kefalet ve teminat mektupları
 •       Teminatları bakımından banka kredileri
 •        Şahsi teminat karşılığı kredi (açık kredi)
 •        Kefalet ya da maddi teminat karşılığı kredi

       Finansman Bonoları

          Vadeleri 30 gün ile 360 gün arasında değişen, alınıp satılabilen ve devredilen senetlerdir, kısa vadelidir.

    

      Factoring

           Mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin bu satışlarından doğan vadeli alacaklarına ilişkin haklarını factoring işletmelerine satmasıyla fon sağlamaları uygulamasıdır.

           Factoring işletmesi alacakların tahsilini yüklenirse “gerçek factoring”, yüklenmez ise “gerçek olmayan factoring” denir.

UZUN SÜRELİ FON KAYNAKLARI

        Sermaye yatırımları veya uzun süreli projelerin finansmanı için başvurulan ve geri ödemeleri bir yılı aşan fonlardır.

   

       Uzun süreli banka kredileri ve ticari krediler

 •        Hisse senetleri
 •        Tahviller
 •        Finansal kiralama
 •        Banka kredileri

     Geri ödemesi bir yılı aşan kredilerdir. Bir takım şekil şartlarına bağlıdır. Geri ödemeler işletmenin nakit akışına bağlıdır.

 

       Ticari krediler (satıcı kredileri) 

         Duran varlık satan işletmelerin müşterilerine uzun dönemli kredi açmalarıdır. Duran varlığın bedeli belli bir ödeme planı içinde faizi ile birlikte ödenir.

        Hisse Senedi

        Hisse senetleri, sahibine ortaklık hakkı ve buna bağlı olarak da kar payı alma olanağı sağlayan finansal değerlerdir. Süre ve faiz ödemesi yoktur.

    

       
Tahvil

           İhtiyaç duyulan para tahvil çıkarılarak yatırımcılardan borç alınabilir. Tahvil, bir borç senedidir. Tahvil alanlara belli bir dönem sonunda ana para ile birlikte faiz ödenir.

       Finansal Kiralama

            İşletmenin ihtiyaç duyduğu bir varlığı veya donanımı satın alma yerine kiralaması tekniğidir. Bu teknikte, kiraya veren ile kiracı arasında belli bir süreyi kapsayan bir sözleşme yapılır.

            Kiralama süresi boyunca kiracı malı kullanır, kirasını öder. Kira süresi sonunda kiracının varlığı satın alma hakkı vardır.

           Finansal kiralama, borç bulmakta güçlük çeken işletmeler için iyi bir yöntemdir.

FİNANSMAN TÜRLERİ

      Kaynağına Göre Finansman Türleri

 •        Özkaynaklardan finansman
 •        Dış kaynaklardan finansman
 •        Otofinansman

     SÜREYE GÖRE FİNANSMAN TÜRLERİ

 •      Uzun süreli finansman
 •      Kısa süreli finansman


FİNANSAL PİYASA VE KURUMLAR

             Finansal Piyasa,  borç verilebilir fonların arzı ile bu fonlara yönelik talebin buluştuğu piyasadır.

   

     Finansal piyasaların oluşumu için gerekli 5 unsur:

 •      -Fon arz edenler (tasarruf sahipleri) 
 •      -Fon talep edenler (yatırımcılar)
 •      -Yatırım ve finansman araçları
 •      -Yardımcı kuruluşlar
 •      -Hukuki ve idari düzen

      DOĞRUDAN FİNANSMAN; Gelir fazlası olanların ellerindeki tasarrufu doğrudan borç vermeleri

   DOLAYLI FİNANSMAN; Gelir fazlası olanların ellerindeki tasarrufu aracı kurumlar aracılığıyla borç vermeleri


VADE AÇISINDAN FİNANSAL PAZARLAR

     PARA PİYASASI

           Bir yıl veya daha kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Döner varlıkların finansmanında kullanılır.

 

       Para piyasası araçları; ticari senetler

       Para piyasası kaynakları; çeşitli mevduatlar

       Para piyasası temel unsurları; kişiler, kurumlar ve bankalar

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Sitemizin güvenliği, Let's Encrypt Authority X3 ile sağlanmaktadır. TAKİP İŞ KOÇLUĞU- Taze Kalalım İş Platformu resmi web sitesidir.